Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XVII 2000

Problemy teorii i praktyki • Problems of Theory and Practice
Marc Marschark
Wpływ dwujęzycznego wychowania na rozwój poznawczy i językowy
Effects of Bilingual Education on Language and Cognitive Development
Jean-Marie Capouillez
Refleksje na temat koncepcji, celów i metod wychowania dzieci głuchych
Reflexions Concerning Concepts, Goals and Methods in Education of Deaf Children
Kazimiera Krakowiak, Justyna Leszka
Efekty wykorzystywania fonogestów w procesie formowania języka dzieci niesłyszących
The Effects of Using Cued Speech in the Formation of the Language of the Hearing Impaired Children
Helena Sieńkowska, Ryszard Gubrynowicz, Tadeusz Gałkowski
Nauka intonacji w mowie dzieci głuchych
Education of Speech Intonation of Profoundly Deaf Children
Marek Swidziński
Głusi uczniowie jako uczestnicy badań nad PJM
Deaf College Students Take Part in the Linguistic Research on PJM
Piotr Tomaszewski, Agata Łukaszewicz, Tadeusz Gałkowski
Rola gestów i znaków migowych w rozwoju twórczości językowej dziecka głuchego
Role of Gestures and Signs in Linguistic Creativity in the Deaf Child
Krzysztof Kochanek, Łucja Sobieszczańska-Radoszewska, Henryk Skarżyński
Zasady i metody diagnozowania narządu słuchu u dzieci
Principles and Methods Used in Children Auditory Diagnosis
Maria Pąchalska, Tadeusz Gałkowski, Bruce Duncan MacQueen, Anna Smarzyńska, Irena Jeleńska-Szyguła
Dwufazowy przebieg zaburzeń słuchu w zespole MELAS
Two-phase Hearing Disorders Course in MELAS Syndrome
Jerzy Grossman, Tadeusz Gałkowski
Wpływ uszkodzeń narządu słuchu na wyniki rehabilitacji dzieci z rozszczepem podniebienia
The Effect of Hearing Impairment on the Results of Rehabilitation Treatment of Children with Cleft Palate
Zdzisław M. Kurkowski
Głuchota jednostronna - słyszenie jednouszne
Unilateral Hearing Impairment - Monoaural Hearing
Wayel Abo Asbah
Postawy studentów wobec głuchych. Badania porównawcze polsko-jemeńskie
Attitudes of Students Toward Deaf People. Comparative Polish-Jemen Studies
Ryszard Mikołajewski
Zjawisko deprywacji słuchu - problem większości protezowanych pacjentów
Auditory Deprivation - the Problem of Patients Fitted with Hearing Aids
Agata Łukaszewicz
Z badań nad zachowaniami komunikacyjnymi małych dzieci głuchych
Study Concerning Communicative Behaviors Young Deaf Children
Stanisława Mihilewicz
Wpływ terapii na opanowanie pozawerbalnych sposobów porozumiewania się u dziecka niesłyszącego z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD)
Influence of Therapy on Mastering the Beyond Verbal Manners of Communicating of a Deaf Child with Children’s Cerebral Palsy
Romuald Kuś
Refleksje z XIII Światowego Kongresu Głuchych
Reflections Concerning XIII International Congress of World Federation for the Deaf
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn