Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XIX 2001

Problemy teorii i praktyki • Problems of Theory and Practice
Aobert Bartoszewicz, Kazimierz Niemczyk, Antoni Bruzgielewicz, Tomasz Olesiński
Choroby współistniejące z guzem nerwu VIII
Disorders coexisting with an acoustic neiiroma
Krzysztof Miszka, Henryk Skarżyński, Robert Zawadzki, Paweł Szwedowicz, Maciej Mrówka, Paulina Młotkowska-Klimek
Aktualna procedura postępowania w wadach wrodzonych ucha stosowana w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
Present therapeutical procedure in congenital ear malformations in Institute of Physiology and Pathology of Hearing
Danuta Raj-Koziak, Grażyna Bartnik, Anna Fabijańska, Beata Borawska, Henryk Skarżyński, Marek Rogowski
Szum jako objaw nerwiaka nerwu słuchowego
Tinnitus as a symptom of acoustic neuroma
Agnieszka Strzembosz, Jacek Smurzyński, Rudolf Probst, Dobiesław Ircha, Krzysztof Kochanek, Adam Piłka
Wpływ intensywności tonów pierwotnych L, i L2 na przydatność DPOAEs w ocenie funkcji ślimaka u osób dorosłych
Influence of L, and L2 primary tones intensity on the test performance of DPOAEs in evaluation of cochlear function in adults
Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński, Ewa Orkan-Łęcka, Adam Piłka
Porównanie odpowiedzi pnia mózgu dla krótkich tonów o takich samych wartościach czasów narastania i opadania, ale różnych widmach u osób z wysokoczęstotliwościowymi ubytkami słuchu
A comparison of auditory brainstem responses elicited by tone pips with the same rise/fall times but different acoustic spectrum in subjects with high-frequency hearing loss
Jarosław Waligóra, Lech Korniszewski, Małgorzata Mueller-Malesińska, Agnieszka Poliak, Rafał Płoski, Agata Skórka, Henryk Skarżyński
Algorytm postępowania diagnostycznego w przypadku podejrzenia niedosłuchu genetycznie uwarunkowanego stosowany w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
Algorithm of diagnostic procedure in the case of genetically caused hearing loss applied in Institute of Physiology and Pathology of Hearing
Artur Lorens, Lech Sliwa, Adam Walkowiak
Zasady ustawiania procesora mowy w Programie Słuchowych Implantów Pnia Mózgu
The principles of speech processor fitting in the Brainstem Implant Programme
Zdzisław M. Kurkowski, Stanisław Grabias, Henryk Skarżyński, David McPherson
Logopedyczny aspekt przesiewowych badan słuchu u dzieci i młodzieży w Polsce
The logopedie aspect of the hearing serening test of children and teenagers in Poland
Magdalena Magierska-Krzysztoń, Małgorzata Miękus
Pokonywanie bariery fonetycznej przez uczniów z głuchotą prelingwalną używających aparatów słuchowych i implantów olimakowych
Overcoming the phonetic barrier by students with pre-lingual deafness who use hearing aids and cochleae implants
Anita Święcicka, Joanna Szuchnik, Anna Piotrowska
Ocena efektów rehabilitacji w grupie najmłodszych użytkowników implantów COMBI 40+ w Warszawskim Programie Implantów Ślimakowych - doniesienie wstępne
Assessment of rehabilitation results in the youngest Combi 40+ users in the Warsaw Cochlear Implant Programme - preliminary raport
Kristina Svartholm
Język migowy w edukacji i nauczaniu dziecka głuchego
Sign language in education and teaching of deaf children
Kerstin Heiling
Rozwój dzieci głuchych w perspektywie czasowej: poziom osiągnięć szkolnych i procesy społeczne
Deaf children development in a temporal perspective: academic achievement levels and social processes
Anita Trochymiuk
Sprawności językowe a sprawności komunikacyjne w rozwoju mowy dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Studium przypadku
Linguistic and communication skills in the development of speech in a child with hearing impairment. A case study
Bożena Karzewska
Czytelnictwo niesłyszących w Polsce
Reading activities in deaf Polish children
Zdzisław M. Kurkowski, Agata Szkiełkowska, Henryk Skarżyński, Andrzej Czyżewski, Renata Markowska, Joanna Ratyńska
System do wykrywania zaburzeń mowy „Mówię...”
„Mówię...” - presentation of the program for the detection of speech disorders
Piotr Gindrich
Znaczenie systemu językowego, świadomości fonologicznej oraz metajęzykowej w badaniach nad genezą dysleksji
Metalinguistic and phonological correlates of dyslexia and their importance for research in this field
Beata Trębicka-Postrzygacz
Projekt kształcenia nauczycieli surdopedagogów
The project for training surdoeducationists
Zdzisław M. Kurkowski
Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna - Metoda Tomatisa
Stimulation audio-psycho-linguistic - Tomatis Method
Grażyna Niedzielska, Elżbieta Wroczek-Glijer, Ewa Kurkowska, Tomasz Broda, Robert Blicharz, Antoni Niedzielski
Zachowanie się głosu i mowy u dzieci z jednostronnym niedosłuchem
Voice and speech in children with unilateral hearing loss
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn