Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XXVI 2004

Problemy teorii i praktyki • Problems of theory and practice
Richard W Harris, Wayne S. Nietson, David L. McPherson, Henryk Skarżyński
Psychometrycznie zrównoważone dwusylabowe polskie listy słowne
Psychometrically equivalent Polish bisyllabic words
Joanna Ratyńska
Neuropatia słuchowa
Auditory neuropathy
Lech Sliwa, Krzysztof Kochanek, Anna Piotrowska, Adam Piłka
Podstawy metod rejestracji i wykorzystania słuchowych potencjałów wywolanych stanu ustalonego
Fundamentais ol Auditory Steady State Responses (ASSR) registration and application methods
Ewa Orkan-Łęcka, Krzysztof Kochanek, Adam Pilka, Lech Sliwa
Opracowanie norm latencji fali V i różnicy międzyusznej latencji - ITS dla odpowiedzi ASR wywoływanych krótkimi tonami o intensywności 90 dS nHL
Normative data ot latency of wave V and interaural latency difference - ITS for ASRs elicited by tone-pips 0190 dB nHL inte nsity
Krzysztof Kochanek, Ewa Orkan-Łęcka, Adam Pilka, Lech Sliwa
Analiza korelacji pomiędzy latencją lali V odpowiedzI ABR dla krótkich tonów o intensywności 90 dB nHL i wielkością ubytku słuchu typu ślimakowego
The analysis ol correlation between the latency ol wave V in ABRs elicited by tone-pips ol 90 dB nHL intensity, and the amount of cochlear hearing loss
Piotr Łapiński, Antoni Grzanka
Słuchowe wywołane potencjały w stanach ustalonych
Auditory Steady State Responses (ASSR)
Ewa Orkan-Łęcka, Krzysztof Kochanek, Marta Wysocka, Malgorzata Mueller-Malesińska, Adam Piłka
Częstość nieprawidłowych odpowiedzi ASR dla trzasku i krótkich tonów u pacjentów z cukrzycą insulinozależną
Occurence ot abncrmal ASR elicited by ton e pips in insulin-dependent diabetic patients
Karina Mrugalska-Handke, Krzysztof Kochanek, Andrzej Stefaniak, Adam Pilka
Ocena wpływu hałasu otoczenia na częstość występowan ia i latencję fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu rejestrowanych na drodze stymulacji drogą powietrzną i kostną
Effect of environmental noise on the occurrence and wave V latency in air conducted and bone conduction auditory brainstem responses
Agata Szkielkowska, Andrzej Senderski, Joanna Ratyńska, Renata Markowska, Zdzisław M Kurkowski, Marzena Mularzuk
Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego u dzieci z dysleksją rozwojową
Auditory processing disorders in children with developmental dyslexia
Joanna Ratyńska, Agata Szkielkowska, Renata Markowska, Marzena Mularzuk, Zdzisław M Kurkowski
Typ jąkania a podatność na działanie cyfrowego korektora mowy
Relationship between type of stuttering and susceptibility to delayed and frequency shifted auditory feedback
Agata Szkielkowska, Joanna Ratyńska, Zdzisław M Kurkowski, Renata Markowska, Ewa Kazanecka, Henryk Skarżyński
Analiza testów uwagi i lateralizacji słuchowej u wokalistów
Auditory attention and aud itory lat erality in singers
Renata Markowska, Agata Szkielkowska, Joanna Ratyńska, Bogdan Barański
Ocena czynnościowych zaburzeń trąbek słuchowych
Functional disorders o Eustachian tube
Ewa Kazanecka, Agata Wrońska, Agata Szkielkowska, Henryk Skarżyński
Trudności terapeutyczne u pacjentów z nieprawidłową wysokością głosu w mowie
The therapeutic difficullties relaiting to patients suffering trom abnormalities in the pitch ot voice
Anita Obrycka, Anna Piotrowska, Artur Lorens, Henryk Skarżyński
Implant ucha środkowego. Możliwości eliminacji niektórych ograniczeń w odbiorze dźwięku wprowadzanych przez aparaty słuchowe
Principle ot operation ot the middle ea r implant. The possibilities in elimination hearing aids limitation in sound perception
Arkadiusz Wąsowski, Artur Lorens, Adam Walkowiak, Anna Piotrowska, Lech Sliwa, Henryk Skarżyński
Związek pomiędzy progami ESR i parametrami stymulacji elektrycznej w licznej i zróżnicowanej grupie pacjentów
Examination ot dependences between ESR threshold and MCL value in numerous and diverse patient population
Adam Walkowiak, Artur Lorens, Arkadiusz Wąsowski, Henryk Skarżyński
Rozkład pobudzenia (Spread of Excitation - SoE) nowa metoda oceny funkcjonowania nerwu słuchowego
Cochlear nerve assessment by measuring the Spread ot Exicitation (SoE)
Janusz Kleśla
Analiza akustyczna polskich spółgłosek trących bezdźwięcznych realizowanych przez dzieci niesłyszące
Acoustic analysis of Polish voiceless fricatives produced by deaf children
Małgorzata Zgoda, Artur Lorens, Małgorzata Jeruzalska
Zastosowanie treningu komunikacji telefonicznej w rehabilitacji audiologicznej pacjentów z głębokim niedosłuchem
Application ot telephone communication training in audiological rehabilitationot patient with severe hearing losses
Katarzyna Gwiazdowska
Czynniki sprzyjające integracji społecznej uczniów z wadą słuchu i ich słyszących rówieśników w wybranych szkołach integracyjnych
Social integration factors of hearing-impa ired st udents an d their peers in selected integration schools
Małgorzata Miękus
Słuchowa percepcja mowy u uczniów z prelingwalną głuchotą odbiorczą, wyposażonych w wielokanałowy wszczep ślimakowy
The auditory speech perception by students with the prelingual, perceptive deafness after the multichannel cochlear implanting
Joanna Kobosko, Joanna Szuchnik, Piotr Wojda
Kwestionariusz JA-INNI jako narzędzie służące do opisu tożsamości własnej młodzieży głuchej
The Questionnaire I-OTHERS as a tool otanassessment ot deat adolescents own identity
Dominika Kurpińska
Czytelnictwo jako uczestnictwo głuchych w kulturze
Reading as the participation ot deat people in the culture
Małgorzata Kupisiewicz
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki dzieci z wadą słuchu a problem dojrzałości szkolnej
Specific difficulties in learning mathematics in children with hearing impairment
Ewa Kazanecka, Agata Wrońska, Agata Szkielkowska, Henryk Skarżyński
Zastosowanie Metody Akcentów do rehabil itacji zaburzeń głosu mówionego i śpiewanego
The application ol the Accent Method lor the therapy ol speech and singing voice disorders
Beata Borawska, Grażyna Bartnik, Lucyna Karpiesz , Eliza Szymańska, Andrzej Senderski, Henryk Skarżyński
Wstępna ocena przydatności terapii dźwiękowej u pacjentów z szumami usznymi illub nadwrażliwością słuchową leczonych metodą habituacji (TRT)
Initial assessment of usefulness of hearing therapy in patients with tinnitus and/or hyperacousis treated with TRT
Danuta Raj-Koziak, Grażyna Bartnik, Anna Fabijańska, Beata Borawska, Lucyna Karpiesz
Nietypowe przypadki postępowania z pacjentem z szumem usznym i nadwrażliwością w trakcie Tinnitus Retraining Therapy
The atypical cases ot tinnitus patients in the course ot Tinnitus Retraining Therapy
Eliza Szymańska, Grażyna Bartnik, Lucyna Karpiesz, Beata Borawska, Henryk Skarżyński, Gerhard Hesse
Terapia dźwiękowa jako terapia wspomagająca leczenie szumów usznych
Application ot sound therapy as a supporting means in tinnitus treatment
Mariusz Sak
Komputerowe wspomaganie nauki znaków języka migowego na przykładzie aplikacji Multimedialny Słownik Języka Migowego
Computer enhancing the learning ot s igns based on the application Multimedia Sign Language Dictionary
 
Recenzje i Sprawozdania
Amelia Dziurda-Multan
Dorota Podgórska-Jachnik: Przekaz pantomimiczny w komunikacji z dzieckiem niesłyszącym. 2004. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ss. 234.
Aniela Korzon
Sprawozdanie z 39 Konwencji Międzynarodowego Biura Audiofonologii BIAP
Katarzyna Plutecka
Andrzej Twardowski: Kształcenie dialogowej kompetencji komunikacyjnej u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. 2002. Kalisz-Poznań: Instytut Pedagogiczno-Artystyczny UAM. ss. 355.
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn