Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XXIV 2003

Problemy teorii i praktyki • Problems of theory and practice
Roman Zawadzki
Percepcja w przestrzeni dźwiękowej - akustyka, psychoakustyka i psychologia
Perception in acoustic continuum - acoustic, psychoacoustic and psychology
Henryk Skarżyński, Maciej Mrówka, Paulina Młotkowska-Klimek, Leszek Sitarz, Jarosław Wysocki, Bożena Skarżyńska
Wyniki leczenia otosklerozy wieku dziecięcego
Effects of treatment of otosclerosis in children
Henryk Skarżyński, Maciej Mrówka, Paulina Młotkowska-Klimek, Leszek Sitarz, Jarosław Wysocki, Bożena Skarżyńska
Przewlekłe perlakowe zapalenie ucha środkowego u dziecka - specyfika przebiegu klinicznego i wyniki leczenia operacyjnego
Chronic otitis media with cholesteatoma in children specify of clinical course and results of surgical treatment
Henryk Skarżyński, Maciej Mrówka, Paulina Młotkowska-Klimek, Leszek Sitarz, Jarosław Wysocki, Bożena Skarżyńska
Stapedotomia u chorych z małą rezerwą słuchową
Stapedotomy in patients with small air bone gap
Henryk Skarżyński, Maciej Mrówka, Paulina Młotkowska-Klimek, Leszek Sitarz, Jarosław Wysocki, Bożena Skarżyńska
Stapedotomia w zaawansowanej otosklerozie i tympanosklerozie
Stapedotomy in advanced otosclerosis and tympanosclerosis
Krzysztof Kochanek, Ewa Orkan-Łęcka, Adam Piłka
Porównanie odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o częstotliwościach 1000, 2000 i 4000 Hz oraz dla trzasku w uszach normalnie słyszących
Comparison of auditory brainstem responses elicited by 1000, 2000 and 4000 Hz tone pips and click in normal hearing subjects
Ewa Orkan-Łęcka, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński, Adam Piłka
Wpływ ubytku ślimakowego na latencję fali V odpowiedzi pnia mózgu wywoływanych krótkimi tonami o częstotliwościach 1000, 2000 i 4000 Hz przy intensywności 90 dB nHL
Effect of cochlear hearing loss on latency of wave V of auditory brainstem responses elicited by 1000, 2000 and 4000 Hz tone pips presented with 90 dB nHL intensity
Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński, Adam Piłka, Ewa Orkan-Łęcka
Ocena progu słyszenia dla 500 Hz za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w resztach słuchowych i częściowej głuchocie
The evaluation of auditory threshold on 500 Hz using auditory brainstem responses in residual hearing loss and partial deafness
Lech Śliwa, Andrzej Sender ski, Krzysztof Kochanek
Zastosowanie elektrycznie wywołanych słuchowych odpowiedzi pniowych (EABR) w ocenie stanu systemu słuchowego pacjentów implantowanych
Application of electrically evoked auditory brainstem responses (EABR) in assessment of auditory system in implanted patients
Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński, Adam Piłka
Ocena możliwości oznaczenia progu słyszenia dla częstotliwości 3000 Hz za pomocą odpowiedzi pnia mózgu wywoływanych trzaskiem w ubytkach słuchu spowodowanych hałasem
The evaluation of the auditory threshold for 3000 Hz by click evoked auditory brainstem responses
Danuta Raj-Koziak, Grażyna Bartnik, Anna Fabijańska, Beata Borowska, Lucyna Karpiesz
Próba habituacji szumu usznego będącego objawem nerwiaka nerwu przedsionkowo-ślimakowego - analiza przypadków
The attempt of habituation of tinnitus being a symptom of acoustic neuroma - analysis of cases
Renata Markowska, Agata Szkiełkowska, Joanna Ratyńska
Dolegliwości laryngologiczne w chorobie refluksowej przełyku
Laryngeal symptoms in gastroesophageal reflux disease
Ewa Kazanecka, Iwona Musialik, Agata Szkiełkowska, Henryk Skarżyński
Typy oddychania zarejestrowane metodą pletyzmografii indukcyjnej podczas mówienia u nauczycieli z zaburzeniami głosowymi
Assessment of types of braething in teatchers with voice disorders using respiratory inductive platysmograph
Jolanta Zielińska
Wykorzystanie przystawki komputerowej Nasality Processor w ocenie i usuwaniu nosowania dzieci z uszkodzonym narządem słuchu
Used of computer attachment Nasality Processor in diagnosis and removing nasalisation of children with impaired reception hearing system
Anna Soltys-Chmielowicz
0 niespójności terminów nazywających wady wymowy
Discrepancies of speech impediment definitions
Joanna Ratyńska, Agata Szkiełkowska, Zdzisław M. Kurkowski, Renata Markowska
Zastosowanie testu uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej A. Tomatisa w diagnostyce 1 terapii osób jąkających się
Application of A. Tomatis's listening in diagnostics and treatment of stuttering patients
Joanna Szuchnik
Różne drogi rozwoju słuchowego dzieci z implantami ślimakowymi - wybrane przypadki
Different patterns of auditory development in children with cochlear implants - selected cases
Joanna Kobosko
Problemy w kształtowaniu tożsamości rodzicielskiej u słyszących matek i ich znaczenie dla rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży głuchej
Difficulties in parental identity achieving in hearing mothers and deaf children and adolescents mental development
Marzenna Zaorska
Wczesne interakcje komunikacyjne matka-głuchoniewidome dziecko
The early communicative interactions mother-deaf-blind child
Monika Suchowierska
Recombinative generalization in teaching spelling of three-letter words pre-school children
Generalizacja rekombinacyjna w uczeniu ortografii dzieci w wieku przedszkolnym
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn