Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom VIII 1996
Henryk Skarżyński i Zespół Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Cochlear Center" w Warszawie
Ujednolicony program badań przesiewowycb u noworodków w aspekcie występowania wad słuchu
Unified Newbom Screening Program According to Prevalence of Hearing Irnpainnent
Vatove c. S. Cemell. M. targi, A. Gros. V. FerjanCil
Zmiany zachodzące w etiologii głuchoty dziecięcej
Changes in Etiology of Hearing Impainnent in Children
Marek Rogowski, Elżbieta Gindzieńska, Stanisław Chodynicki, Wanda Iwaszko-Krawczuk
Wykrywanie uszkodzeń s łuchu u noworodków z grupy ryzyka za pomocą wywołanych emisji otoakustycznych
Detection of Hearing Impainnents in High-risk Newboms by Evoked Otoacoustic Emissions
Marek Rogowski, Elżbieta Gindzieńska
Czasowo-częstotliwościowa analiza wąskopa s mowyćh wywołanych emisji akustycznych u noworodków
Time and Frequency AnaJysis of Narrow Bands Evoked Otoacoustic Emissions in Newboms
Krzysztof Kochanek, Agnieszka Jędrusik, Bożena Wróbel, Henryk Skarżyński
Doświadczenia własne w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków z zastosowaniem otoemisji wywołanej trzaskiem - CEOAE
Own Experiences in Neonatal Hearing Screening Using Click Evoked Otoacoustic Emission -CEOAE
Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński, Grzegorz Janczewski. Agnieszka Jędrusik, Adam Piłka, Janusz Oiczak
Ocena progu słyszenia dla 500 Hz oraz w zakresie c zęs totliwości 2-4 kHz za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu
Evaluation of Hearing Tbreshold Using ABR Evoked by 500 Hz Tane Pip and Click
Grzegorz Namysłowski, Jaceklwko, Eugeniusz Czecior, Grażyna Trybaiska
Wpływ wieku na słuchowe odpowiedzi z pnia mózgu
Influence of Age on Auditory Brainstem Responses
Krystyna Bojanowska, Danuta Pawelek-Krombholz
Analiza przyczyn pótnego wykrywania głębokiej wady s łuchu u dzieci
Late Detection of Profound Hearing lmpairment in Children. Analysis of Causes
Andrzej Czyżewski, Artur Lorens, Joanna Szuchnik, Henryk Skarżyński
Badanie wpływu transpozycji widmowej sygnału fonicznego na rozumienie mowy w warunkach głębokiego niedosłuchu
Studyon the Effects of SpectraJ Transposition of Audio Signals on Speech Understanding in Profound Hearing hnpainnent
Henryk Skarżyński, Kazimierz Niemczyk
Odległe wyniki stosowania r6mych materiałów do rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych
Long Tenn Application Results of Different MateriaIs in Ossiculoplasty
Ewa Matejuk - Studzińska, Jadwiga Hofman, Artur Lorens, Henryk Skarżyński
Pierwsze doświadczenia w zastosowaniu elektrostymulacji jako metody leczenia w przypadkach szumów usznych
Electrostimulation as a Method of Treatment Tinnitus - First Announcement
Kazimierz Niemczyk, Henryk Skarżyński
Kieszonki retrakcyjne - patogeneza i klasyfikacje
Retraction Pockets - Pathogenesis and Classification
Sue Archbold, M. E. Lutman, D. H. Marshall
Skala Osiągnięć Słuchowych
Categories of Auditory Perfomlance
Sue Archbold
Organizacja programu wszczepów ślimakowych u dzieci w Nottingham
Organisation of the Nottingham Paediatric Cochlear Implant Programme
Maria Posłuszna-Owcarz, Grażyna Bogucka, Dorota Polańska-Fryś, Henryk Skarżyński
Realizacja przedoperocyjnych oczekiwań pacjentów implantowanych a efektywność rehabilitacji
Fu1fillment ot Preoperative Expectations of Imp1anted Patients and Effective Rehabilitation
Anna Geremek, Henryk Skarżyński, Małgorzata Mueller - Malesińska, Joanna Szuchnik, Jadwiga Hofman, Krzysztof Kochanek
Ocena postępów rehabilitacji w porównaniu z wynikami przedoperacyjnej elektrostymulacji
Evaluation of Rehabilitation Results Compared to Pre-operative Results ot the Electrostimulation Tests
Joanna Szuchnik, Laura Iskra, Ewa Słodownik-Ryca, Anita Święcicka, Henryk Skarżyński
Proces nabywania oraz pomiar umiejętności słuchowych u pacjentów implantowanych w kolejnych etapach rehabilitacji
Process of Acquiring Auditory Skills and Its EvaJuation in Implanted Patients in Consecutive Stages of Rehabilitation
Laura Iskra, Joanna Szuchnik, Bożena Wróbel, Anna Geremek, Małgorzata Melasińska, Henryk Skarżyński
Próba badania słuchu fonemowego i spostrzegawczości słuchowej dorosłych pacjentów po zastosowaniu implantu ślimakowego
Testing of Phoneme Discrimination and Auditory Perceptiveness in Adults after Cochlear Implantation
Zdzisław M. Kurkowski
Proces porozumiewania się w interakcjach: matka-niesłyszące dziecko
Communication as Interaction between Mother and Her Hearing Impaired Child
Anita Święcicka
Znaczenie wczesnej nauki czytania w rehabilitacji dzieci tle słyszących
The Significance of Early Teaching to Read of Hearing Impaired Children
Grażyna Bogucka
Uraz psychiczny i radzenie sobie z nim - modele teoretyczne
Psycho10gical Trauma and Coping with It - Theoretica1 Mode1s
Joanna Kosmalowa, Henryk Skarżyński
Karta zgłoszenia pacjenta z uszkodzonym słuchem
Hearing Impaired Patient's Registration Card
Grzegorz Namysłowski, Macie Misiołek, Paweł Kubik, Bogusława Orecka
Dreny wentylacyjne w przebiegu wysiękowego surowiczo-śluzowego zapalenia ucha środkowego u dzieci - doświadczenia własne w ich usuwaniu
VentiJation Thbes fi SecretOly Seromucous Otitis Media in Ollldren - Own Experience with RemovaI
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn