Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XXII 2002

Problemy teorii i praktyki  • Problems of Theory and Practice
Henryk Skarżyński, Krzysztof Miszka, Robert Zawadzki, Maciej Mrówka, Paulina Młotkowska-Klimek, Bożena Skarżyńska, Jarosław Wysocki
Technika operacyjna wytwarzania przewodu słuchowego zewnętrznego
Surgical technique of external ear canal reconstruction
Henryk Skarżyński, Krzysztof Miszka, Robert Zawadzki, Maciej Mrówka, Paulina Młotkowska-Klimek, Anna Ciszek
Ocena postępowania w „mokrych uszach” przed leczeniem operacyjnym
Preoperative treatment of „moist ears”
Henryk Skarżyński, Robert Zawadzki, Krzysztof Miszka, Paulina Młotkowska-Klimek, Maciej Mrówka, Jarosław Wysocki, Anna Ciszek
Wpływ krwawień śródoperacyjnych na wyniki słuchowe po stapedotomiach
Influence of intraoperative bleedings on hearing outcomes of stapedotomies
Henryk Skarżyński, Krzysztof Miszka, Paulina Młotkowska-Klimek, Robert Zawadzki, Maciej Mrówka, Bożena Skarżyńska, Jarosław Wysocki
Wyniki funkcjonalne rekonstrukcji po operacjach radykalnych zmodyfikowanych
Functional results of modified radical ear operations
Henryk Skarżyński, Robert Zawadzki, Krzysztof Miszka, Paulina Młotkowska-Klimek, Bożena Skarżyńska, Maciej Mrówka, Zbigniew Polesiński, Joanna Karaś, Jarosław Wysocki, Anna Ciszek
Wyniki słuchowe rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych w przypadku zniszczenia stawu kowadełkowo-strzemiączkowego
Auditory results of reconstructions of ossicular chain in cases of damage of the incudo-stapedial joint
Henryk Skarżyński, Krzysztof Miszka, Robert Zawadzki, Maciej Mrówka, Paulina Młotkowska-Klimek, Jarosław Wysocki
Korelacja między przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego a przerostem migdałka gardłowego - analiza około 1500 przypadków
Correlation between chronic otitis media with effusion and adenoid hyperplasia - analysis of 1500 cases
Henryk Skarżyński, Jarosław Wysocki, Robert Zawadzki, Paulina Młotkowska-Klimek, Maciej Mrówka, Bożena Skarżyńska, Piotr Sopliński, Anna Ciszek
Zastosowanie materiału alloplastycznego w operacjach obturacyjnych dużych jam w wyrostku sutkowym
Alloplastic material in obliteration procedures of large mastoid cavities
Henryk Skarżyński, Krzysztof Miszka, Robert Zawadzki, Maciej Mrówka, Paulina Młotkowska-Klimek, Bożena Skarżyńska, Jarosław Wysocki, Piotr Sopliński, Anna Ciszek
Obserwacje wyników całkowitej rekonstrukcji małżowiny usznej w leczeniu mikrocji jednostronnej
Observation of results of total reconstruction of pinna in treatment of unilateral microtia
Jarosław Wysocki, Henryk Skarżyński, Paulina Młotkowska-Klimek
Etiopatogeneza i obraz tympanosklerozy w świetle badań klinicznych i eksperymentalnych
Etiopathogenesis and clinical manifestation of tympanosclerosis in the light of results of clinical and experimental studies
Karolina Kluk
Zrozumiałość mowy u osób z niedosłuchem typu „martwe pola”
Speech intelligibility for people with „dead regions”
Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński, Grzegorz Janczewski, Grażyna Ogonowska, Ewa Orkan-Łęcka, Adam Piłka
Wpływ ubytku słuchu w zakresie wysokich częstotliwości na słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu dla częstotliwości 500 Hz
Effect of high-frequency hearing loss on auditory brainstem responses at 500 Hz tone pip
Ewa Orkan-Łęcka, Krzysztof Kochanek, Grzegorz Janczewski, Adam Piłka
Wpływ szerokości widma krótkiego tonu na parametry słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu
Evaluation of effect of width of acoustic spectrum of tone pips on ABR parameters
Krzysztof Kochanek, Adam Piłka, Henryk Skarżyński, Ewa Orkan-Łęcka
Wpływ czasu narastania krótkiego tonu na parametry słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu
Evaluation of effect of rise-time of tone pips on ABR parameters
Grażyna Tacikowska, Krzysztof Kochanek, Antoni Grzanka, Adam Piłka
Ocena wpływu intensywności bodźca na wielkość adaptacji słuchowej w badaniach ABR MLS
The effect of stimulus intensity on adaptation of ABR MLS
Stanisław Madej, Grażyna Ogonowska, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński
Sześcioletnie doświadczenia w realizacji programu badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt w Staszowie
6 years of experiences of newborn and infant hearing screening in Staszów
Danuta Raj-Koziak, Grażyna Bartnik, Krzysztof Kochanek, Anna Fabijańska, Beata Borawska, Marek Rogowski
Częstość występowania zaburzeń pozaślimakowych słuchu u pacjentów z szumem usznym
Frequent occurance of retrocochlear pathologies in patients with unilateral tinnitus
Anna Fabijańska, Grażyna Bartnik, Danuta Raj-Koziak, Beata Borawska, Lucyna Karpiesz
Badanie minimalnego poziomu maskowania (MML) w przebiegu Tinnitus Retraining Therapy
Evoluation of the Minimal Masking Level (MML) in Tinnitus Retraining Therapy
Danuta Raj-Koziak, Krzysztof Kochanek, Grażyna Bartnik, Anna Fabijańska, Beata Borawska, Marek Rogowski
Ocena przydatności badania adaptacji słuchowej metodą ABR MLS w diagnostyce pacjentów z jednostronnym szumem usznym
Possibility of application auditory adaptation using ABR MLS in patients with unilateral tinnitus
Agata Szkiełkowska, Joanna Ratyńska, Renata Markowska
Zmiany częstotliwości podstawowej głosu dzieci niesłyszących w zależności od wieku
The change of fundamental frequency in deaf children depending on their age
Joanna Szuchnik, Artur Lorens, Henryk Skarżyński, Robert Behr, Robert Zawadzki
Ocena logopedyczna pacjentów korzystających z implantów słuchowych pnia mózgu
Logopedie evaluation of patients provided with brainstem implants
Joanna Szuchnik
Ocena percepcji słuchowej pacjentów korzystających z jednokanałowych wszczepów ślimakowych - wyniki odległe
Evaluation of hearing perception in adult patients provided with single channel cochlear implant systems - long term results
Zdzisław M. Kurkowski, Agata Szkiełkowska, Joanna Ratyńska, Marzena Mularzuk
Audiogenne uwarunkowania dysleksji w świetle metody Tomatisa
The audiogenic conditions of dyslexia in the light of Tomatis method
Agata Szkiełkowska, Joanna Ratyńska, Renata Markowska, Thomas Somers, Henryk Skarżyński, Maciej Mrówka
Efekty rehabilitacji foniatrycznej po operacji zmiany wysokości głosu u pacjentki transseksualnej (Studium przypadku)
Results of voice rehabilitation after pitch changing operation in transsexual patient (Case study)
Artur Lorens, Henryk Skarżyński, Lech Śliwa, Anna Piotrowska, Adam Walkowiak, Arkadiusz Wąsowski
Zastosowanie pomiarów elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego w dopasowaniu procesora implantu ślimakowego
Application of stapedius muscle reflex measurement in cochlear implant speech processor fitting
Anna Geremek, Joanna Szuchnik, Henryk Skarżyński
Efekty programu wszczepiania implantów ślimakowych u dzieci z dodatkowymi deficytami (Studia przypadków)
Efects of cochlear implantation program in children disabilities (Cases studies)
Piotr Szczepański, Grażyna Niedzielska
Stan słuchu uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Białej Podlaskiej
Hearing condition of seven-year-olds in Primary School in Biała Podlaska
Zdzisław M. Kurkowski, Agata Szkiełkowska, Joanna Ratyńska, Renata Markowska, Marzena Mularzuk
Zastosowanie metody Tomatisa w terapii osób z zaburzeniami komunikacji językowej. Doniesienie wstępne
Application of Tomatis method in patients with language communication disorders. Preliminary report

Recenzje i sprawozdania z książek • Book Reviews and Reports
Jadwiga Cieszyńska: Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego.
Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym
Joanna Mader-Leszczyńska

Z kraju i ze świata • From the Country and from the World
Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Diagnoza i pomoc psychologiczna: dziecko z wadą słuchu i jego rodzina”,
Jachranka, 29-30 listopada 2002 roku
Joanna Kobosko

Z żałobnej karty • Obituary Notices
Dr med. Wanda Wojnarowska-Kulesza (1933-2002)
Joanna Zagrodzka
Pożegnanie Profesora R. Orina Cornetta (1913-2002)
Ewa Domagała-Zyśk
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn