Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XV 1999

Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Postępy w Otologii"
Proceedings of the 6th International Scientific Conference "Progress in Otology"
Andrzej Żarowski, Henryk Skarżyński, Erwin F Ojleciers
Propozycja ujednolicenia zasad prezentacji wyników furt1ccjonalnych w otochirurgii
The Rules of Presentation of Functional Results III Otosurgery - the Proposal of Standardization
Andrzej Senderski, David McPherson, Henryk Skarżyński
Możliwości diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu u dzieci
Diagnostics of the Central Auditory Processing Disorders in Children
Joanna Ratyńska, Małgorzata Mueller-Malesińska, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński
Zastosowanie techniki OAE i ABR w badaniach przesiewowych i diagnostyce uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt
Application of OAE and ABR Techniques in Neonatal Screening and Diagnostics of Hearing Impairments in Newboms and Infants
Krzysztof Kochanek, Grzegorz Janczewski, Henryk Skarżyński, Adam Piłka, Antoni Grzanka
Wpływ wielkości ubytku słuchu typu ślimakowego na przebieg funkcji: latencja-natężenie fali V odpowiedzi ABR
The Elfects of Magnitude of Cochlear Hearing Loss on the Latency Intensity Functions of the Auditory Brainstem Responses
Grażyna Tacikowska, Krzysztof Kochanek, Adam Piłka, Henryk Skarżyński
Ocena wielkości adaptacji słuchowej metodą ABR MLS w ubytkach ślimakowych i pozaślimakowych
The Evaluation of Auditory Adaptation Using ABR MLS in Patients with Cochlear and Retrocochlear Hearing Loss
Henryk Skarżyński, Andrzej Kukwa, Mieczysław Chmielik, Danuta Gryczyńska, Michał Grzegorowski, Elżbieta Hassman-Poznańska, Grażyna Niedzielska, Kazimierz Niemczyk, Adam Piziewicz, Antoni Pruszewicz, Agnieszka Grzelak
Algorytm postępowania w przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego u dzieci
The Algorithm in Otitis Media with Effusion in Children
Mueller-Małesińska, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński, Andrzej Senderski, Joanna Ratyńska, Teresa Wolan, Anna Ciszek, Zofia Zaczek, Maciej Tokarczyk, Stanisław Madej, Grażyna Ogonowska, Anna Horbulewicz, Wanda Jaroszewska-Balicka, Małgorzata Czajkowska, Zdzisława Ogińska, Małgorzata Śmiechura, Bogumila Milewska-Bobula, Anna Dobrzańska, Paweł Marciński
Badania ABR i OAE u noworodków - wyniki programu wieloośrodkowego
ABR and OAE in Neonates - Results of Multicentral Study
Małgorzata Mueller-Malesińska, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński, Joanna Ratyńska, Andrzej Senderski, Piotr Sopliński, Maciej Tokorczyk, Stanisław Madej, Grażyna Ogonowska, Wanda Jaroszewska-Balicka,
Zdzisława Ogińska, Małgorzata Smiechura, Krystyna Rowecka-Trzebicka, Bogumiła Milewska-Bobula, Anna Dobrzańska, Paweł Marciński, Hasan Hadi, Zofia. Rajtar-Leontiew, Mirosława Michalska, Barbara Przeradzka, Bożena Urbańska-Zebrowska, H. Pasternakiewicz-Nieciecka, M Dornicz-Czestyńska

Program powszechnych badań przesiewowych noworodków pod kątem wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu - prezentacja wyników z lat 1995-1998
Universal Newborn Hearing Screening Program - Results Obtained in the Period 1995-1998
Małgorzata Mueller-Małesińska, Henryk Skarżyński, Joanna Ratyńska, Piotr Sopliński
Algorytm postępowania w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków
Algorithm for Hearing Screening in Newborns
Karina Mrugaiska, Krzysztof Kochanek, Adam Pilka, Andrzej Stefaniak, Henryk Skarżyński
Efektywność modelu badań przesiewowych słuchu u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka, realizowanego przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
Efficiency of Hearing Screening of High Risk Newborns Performed in Nonpublic - Private Audiologieal Practice
Krzysztof Kochanek, Grzegorz Janczewski. Henryk Skarżyński, Paweł Dobrzyński, Adam Piłka
Ocena czułości i specyficznośc i metody maskowania poprzedzającego - ABR FM w ubytkach ślimakowych i pozaślimakowych
Sensitivity and Specificity of Forward Masking of AuditOlY Brainstem Responses in Cochlear and Retrocochlear Hearing Loss
Joanna Szuchnik, Anna Geremek, Henryk Skarżyński
Zastosowanie implantów ślimakowych u dzieci w wieku dorastania z głuchotą pre- i postlingwalną
Application of Cochlear Implants in Post- and PrelingualIy Deaf Adolescent
Joanna Szuchnik, Henryk Skarżyński, Anna Geremek, Robert Zawadzki
Wyniki leczenia całkowitej głuchoty u małych dzieci z głuchotą pre- i postlingwalną
Results of Total Deafuess Treatment in SmalI Pre- and PostlingualIy Deafened Children
Joanna Szuchnik, Anita Święcicka
Narzędzia oceny postępów rehabilitacji u dzieci po wszczepieniu implantów ślimakowych
Evaluat ion Tools of Progress in Rehabilitation after Cochlear Implantation in Cbildren
Mira Lisiecka-Biełanowicz, Joanna Szuchnik
Fizjoterapia oddechowa jako element kompleksowej rehabilitacji dzieci korzystających z implantów ślimakowych
Physiotherapy of Breathing as an Element of Multidisciplinary Rehabilitation of Children Using Cochlear Implants
Agata Szkiełkowska, Barbara Maniecka-Aleksandrowicz, Jerzy Dolecki
Rehabilitacja głosu dzieci z implantami ślimakowymi
Voice Rehabilitation in Chi ldren Post Cochlear Implantation
Artur Lorens, Lech Śliwa, Adam Walkowiak
Zasady ustawiania procesora mowy w programie rehabilitacji dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego
Principles of Speech Processor Fitting in the Program of Rebabililation of Child after Cochlear Implantation
Anna Fabijańska, Grażyna Bartnik, Marek Rogowski, Danuta Raj-Koziak
Nadwrażliwość słuchowa u dzieci w materiale Kliniki Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Hyperacusis in Children in the Malherial ofTinnitus and Hyperacusis Management Clinic of The Institute of Physiology and Pathology of Hearing
Grażyna Bartnik, Anna Fabijańska, Danuta Raj-Koziak, Marek Rogowski
Algorytm postępowania u dzieci z szumem usznym w Klinice Szumów Usznych IFiPS
The Algorithm of Management of Children with Tinnitus in The Tinnitus and Hyperacusis C lini c at The Institute of Physiology and Pathology of Hearing
Wanda Wojnarowska-Kulesza, Artur Lorens, Jolanta Serafin, Anna Piotrowska
Dobór aparatów słuchowych u dzieci melodą dźwięków naturalnych
Natural Sounds Method in Hearing Aids Fitting in Sma lI Children
Agata Szkiełkowska, Barbara Maniecka-Aleksandrowicz, Jerzy Dolecki
Rehabilitacja głosu dzieci zaaparatowanych
Voice Rehabilitation in Children Fitted with Hearing A ids
Joanna Szuchnik, Wanda Wojnarowska-Kulesza, Jolanta Serafin
Wyniki rehabilitacji małych dzieci aparatowanych we wczesnym okresie życia
Results of Rehabilitation in SmalI Children Provided with Conventional Hearing Aids
Agata Szkiełkowska, Barbara Maniecka-Aleksandrowicz, Joanna Ratyńska, Renata Markowska
Videolaryngostroboskopowy obraz krtani dziecka niesłyszącego
V.deolaryngostroboscopic Assessment of tbe Larynx in Deaf Children
Joanna Kosmalowa, Joanna Kobosko
Opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dziećmi z różnymi uszkodzeniami słuchu i ich rodzinami jako kontynuacja terapii medycznej
Psychological and Educational Care of the Hearing Impaired Children and Their Families Following Medical Treatment
ZdzisławM Kurkowski
Zaburzenia percepcji słuchowej u osoby z alalią motoryczną - studium przypadku
Hearing Disorders in the Case of Motor Alalia
Maria Posluszna-Owcarz
Ogólnoświatowe doniesienia dotyczące poznawczych i psychosocjalnych korzyści implantowania dzieci
Worldwide Reports Conceming Etical, Cognitiye and Psychosocial Adyantages of Children' Implantation
Wanda Wojnarowska-Kulesza, Henryk Skarżyński, Anna Geremek, Elwira Michałowska
Deprywacja słyszenia przy jednostronnym protezowaniu
Hearing Depriyation in Unilateral Hearing Aids Fitting
Zdzisław M Kurkowski
Psychopedagogiczne i lingwistyczne konsekwencje głuchot jednostronnych
Unilateral Hearing Impairment ys. Psychopedagogical and Lingiustic Difficulties
Jan Zając, Krzysztof Kochanek, Stanisław Pietraszek, Adam Piłka, Henryk Skarżyński
Automatyczne oznaczanie szczytu fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu za pomocą funkcji korelacji - wyniki wstępne
Automatic Detection of Waye V of Auditory Brainstem Responses Using Correlation Function - Preliminary Results
Krzysztof Kochanek, Grażyna Tacikowska, Henryk Skarżyński, Jan Zając, Adam Piłka, Mirosław Jaśkiewicz
Ocena wpływu intensywności bodźca na wielkość adaptacji słuchowej ocenianej metodą MLS ABR
Effects of Click Intensity on Magnitude of Auditory Adaptation of Auditory Brainstem Responses Elicited by Maximum Lenght Sequences - MLS
Agnieszka Jędrusik, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński, Grzegorz Janczewski, Danuta Ircha, Ewa Orkan-Łęcka, Adam Piłka
Zgodność nachylenia audiogramu i DP-gramu w wysokoczęstotliwościowych ubytkach słuchu typu ślimakowego
Correspondence between Audiometrie and DPOAE Pattems in High Frequency Cochlear Hearing Loss
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn