Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XXVII 2005

Problemy teorii i praktyki • Problems of theory and practice
Andrzej Senderski, David L. McPherson, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński
Wpływ uwagi na parametry potencjałów poznawczych rejestrowanych dla zdań naturalnych prezentowanych w modalności słuchowej
The influence of task demands on neurophysiological responses to spoken sentences
Andrzej Senderski
Potencjały związane ze zdarzeniem (ERP) – obiektywne narzędzie do oceny procesu rozumienia mowy
Event Related Potentials (ERP) – an objective tool for assessment of language processing
Piotr Dalka, Bożena Kostek
System rozpoznawania mowy wykorzystujący cechy wizualne
Speech recognition system based on visual features
Grzegorz Szwoch
Komputerowe modelowanie dźwiękowodu aparatu słuchowego
Computer modelling of hearing aid sonic waveguide
Piotr Bogorodzki, Ewa Piątkowska-Janko, Tomasz Wolak, Mateusz Orzechowski, Robert Kurjata, Henryk Skarżyński, Lech Śliwa, Krzysztof Kochanek, Marek Gołębiowski, Wojciech Szeszkowski
Analiza wpływu hałasu wnoszonego przez tomograf na wynik badania czynnościowego słuchu techniką rezonansu magnetycznego (fMRI)
The analysis of scanner noise on the result of auditory system examination in functional magnetic resonance (fMRI)
Krzysztof Kochanek, Lech Śliwa, Adam Piłka, Henryk Skarżyński
Ocena rozrzutu środ- i międzyosobniczego progów słuchowych odpowiedzi stanu ustalonego u osób o słuchu normalnym
Evaluation of intra- and intersubject variability of ASSR threshold in normal hearing subjects
Łukasz Olszewski, Adam Piłka, Krzysztof Kochanek, Anna Charukiewicz
Ocena możliwości przenoszenia bodźców stosowanych w badaniach ASSR przez aparaty słuchowe. Wyniki badań wstępnych
The assessment of possibilities of stimulus transmission through hearing aids in ASSR examination: Preliminary results.
Adam Piłka, Anna Charukiewicz, Łukasz Olszewski, Anna Piotrowska, Krzysztof Kochanek, Lech Śliwa
Rejestracja słuchowych odpowiedzi stanu ustalonego (ASSR) w polu swobodnym u pacjentów aparatowanych – doniesienie wstępne
Recording of auditory steady state responses in hearing aid users in free acoustic field: Preliminary report
Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski, Agata Hajduk, Maciej Misiołek
Wpływ poziomu stymulacji ipsilateralnej strony badanego ucha oraz opcji "linear" i "nonlinear" emisji otoakustycznych na wielkośæ efektu kontralateralnego
Influence of Ipsilateral Stimulation Level and Linear vs. Nonlinear Mode on the Contralateral Effect in Humans
Agata Hajduk, Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysłowski
Ocena funkcji ślimaka u osób dorosłych z przewlekłą niewydolnością nerek
Evaluation of cochlear function in chronic renal failure adults
Agnieszka Pollak, Agata Skórka, Małgorzata Mueller-Malesińska, Jarosław Waligóra, Lech Korniszewski, Henryk Skarżyński, Rafał Płoski
Nowa metoda diagnostyki molekularnej niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie
New diagnostic method for analysis of hearing impairment with genetic background
Jurek Olszewski, Jarosław Miłoński, Sławomir Olszewski
Analiza czasowego przesunięcia progu słyszenia u żołnierzy narażonych na hałas impulsowy za pomocą emisji otoakustycznej
Analysis of temporary hearing threshold shift measured by otoacoustic emissions in soldiers after exposure to impulse noise
Wiesław Kluch, Jurek Olszewski
Ocena czynności układu równowagi u pilotów poddawanych przyspieszeniom za pomocą statokinezjometrii
Statokinesiometric assessment of equilibrium system function in military pilots subjected to angular accelerations
Artur Niedzielski, Michał Kotowski, Grażyna Niedzielska
Współistnienie niedosłuchu z zarośnięciem nozdrzy tylnych u dzieci
Coexistence of hypoacusis and choanal atresia in children
Kotowski Michał, Niedzielski Artur, Niedzielska Grażyna
Wyniki leczenia niedosłuchów odbiorczych u dzieci w materiale własnym
The results of treatment of sensorineural hearing loss in children
Joanna Szuchnik
Metoda psychomotoryczna Procus i Block w pracy z grupą dzieci implantowanych
Procus and Block psychomotorical method in the group therapy of cochlear implant children
Agata Szkiełkowska, Beata Miaśkiewicz, Renata Markowska, Joanna Ratyńska
Zastosowanie mukolityków w postaci wibroaeroli w leczeniu wysiękowego zapalenia uszu u dzieci
The application of the mucolitics dosed by vibroaerosols form in treatment of otitis media secretoria in children
Ewa Kazanecka, Agata Wrońska, Agata Szkiełkowska, Henryk Skarżyński
Anemometryczna ocena wydolności podniebienno-gardłowej u śpiewaków
Anemometric evaluation of velopharyngeal sufficiency in singers
Ewa Kazanecka, Iwona Musialik, Agata Szkiełkowska, Henryk Skarżyński
Ocena podparcia oddechowego () u osób kształconych wokalnie appoggio
Evaluation of breathing support in students with professional voice trainning
Renata Markowska, Agata Szkiełkowska, Joanna Ratyńska, Beata Miaśkiewicz
Wyniki rehabilitacji foniatrycznej u dzieci z zaburzeniami głosu
Effects of phoniatric rehabilitation in children with voice disorders
Grażyna Niedzielska, Elżbieta Wroczek-Glijer, Antoni Niedzielski, Tomasz Broda, Ewa Zinkiewicz, Artur Niedzielski, Michał Kotowski
Badania akustyczne głosu w powiązaniu z wielkością guzków głosowych
Acoustic voice analysis in the light of the size of vocal fold nodules
Grażyna Niedzielska, Michał Kotowski, Artur Niedzielski, Ewa Teresińska, Antoni Niedzielski
Hormonalna terapia zastępcza a głos kobiet w okresie okołomenopauzalnym
Hormonal replacement therapy and voice of menopausal women
Grażyna Bartnik, Anna Fabijańska, Danuta Raj-Koziak, Lucyna Karpiesz, Beata Borawska
Szum uszny u osób młodych i starszych w materiale Kliniki Szumów Usznych
The characteristics of tinnitus in young and elder patients in our Tinnitus Clinic
Paulina Leśna
Ocena oddziaływania hałasu na nauczycieli w szkolnych salach gimnastycznych
The evaluation of the exposure noise to teachers in schools' gymnasia
 
Recenzje i sprawozdania z książek • Book reviews and reports
Ewa Domagała-Zyśk
Orin R. Cornett, Mary Elsie Daisey: . Cleveland, The cued speech resource book for parents of deaf children
Ohio: National Cued Speech Association, 2001, ss. 820.
 
Z kraju i ze świata • From the country and from the world
Marcin Białas, Justyna Leszka
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozwój języka i nabywanie umiejętności czytania. Głuchota. Lizbona, 21-22 października 2005 r. i język portugalski: wspomaganie fonogestami
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn