Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XXV 2004

Problemy teorii i praktyki • Problems of theory and practice
Kazimiera Krakowiak
Nowe podstawy wychowania językowego dzieci z głębokimi prelingwalnymi uszkodzeniami słuchu
New basis lor the language education ol the children with severe pre-lingual hearing impairment
Henryk Skarżyński
Nowa era w otochirurgii
New era in otosurgery
Kazimierz Niemczyk, Juliusz Piotrowski, Agnieszka Wożniak, Lidia Mikołajewska
Leczenie głębokiego obustronnego niedosłuchu metodą wczepienia implantu ślimakowego u dziecka w pierwszym roku życia
Treatment ol prolound bilaterai deafness by cochlear impantation in a child in age ol 1 year
Vladimir I. Fedoseev
Cechy indywidualne anatomii ślimaka a jego drożność dla elektrod podczas operacji wszczepienia implantu
Individual leatures ol anatomy ol the cochlea and its patency lor electrodes during cochlear implantation
Andrzej Czyżewski
Interdyscyplinarne ujęcie problemu szumów usznych i wynikające z niego technologie elektronicznego wspomagania diagnostyki i terapii
Interdisciplinary depiction ol tinnitus problem and resulting techniques ol diagnosis and therapy
Krzysztof Kochanek
Obiektywne badania słuchu u progu XXI wieku
Objective testing ol hearing at the break ol XXI century
Richard W Harris, Wayne S. Nielson, David L. McPherson, Henryk Skarżynski
Psychometrycznie zrównoważone jednosylabowe polskie listy słowne
Psychometrically Eąuivalent Polish Monosyllabic Word Recognition
Barbara Maniecka-Aleksandrowicz, Anna Domeracka-Kołodziej
Rehabilitacja w alonii psychogennej
Rehabilitation lor lunc!ion aphonia
Adam Lusawa, Antoni Grzanka
System do telediagnostyki głosu
System lor voice telediagnostics
Urszula Eckert
Wychowanie słuchowe w przebiegu historycznym
History ol auditory education
W John Curtis, Dante Cicchetti
Rozwijanie badań nad rezyliencją w XXI wieku: rozważania teoretyczne i metodologiczne w ocenie biologicznych składników rezyliencji
Moving research on resilience into the 21 " century: Theoretical and methodological considerations
in examining the biological contributors to resilience
Neilya A. Mileshina
Charakterystyka rehabilitacji lunkcjonalnej dzieci z wadami wrodzonymi ucha
Feałures of funct io nal rehabilitation of children with congenital malformations of ear
Anita Trochymiuk, Radosław Święciński
Symbole podstawowej transkrypcji Międzynarodowego Towarzystwa Fonetycznego (IPA) i jej rozszerzenia (ExtIPA)
Symbols ol the standard transcription ol the International Phonetic Association (IPA) and its extension (ExtIPA)
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn