Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XIII 1998

Wybrane materiały z X Warsztatów Naukowo-Szkoleniowych "Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii",  Warszawa, 24-26 września 1998 roku
Proceedings of the Xth Workshop "New Objective Tests in Clinical Audiology'and Neuro-Otology", Warsaw, September 24-26, 1998
Rudolf Probst, Agnieszka Jędrosik
Zastosowanie kliniczne otoemisji akustycznych
Chnical Applications af Otoacustic Emissions
Paul A. Osterhammel, Arne N. Rasmussen, Peter T Johannesen
Badania otoemisji akustycznych u noworodków z zastosowaniem techniki ciągów maksymalnej długości
Recording ofOtoacustic Emissions in Newboms Using MLS -technique
Agnieszka Jędrusik, Jacek Smurzyński, Rudolf Probst, Grzegorz Janczewski, Krzysztof Kochanek, Jarosław Żygierewicz
Użyteczność kliniczna szybkiego testu DPOAEs w badaniach przesiewowych funkcji ślimaka u osób dorosłych (Wyniki wstępne)
Performance of Rapid DPOAEs Tests Used as Screening for Cochlear Impairment in Adults (Preliminary Results)
Antoni Grzanka, Stavros Hatzopoulos
Przegląd metod czasowo-częstotliwościowych w odniesieniu do analiz sygnałów otoemisji akustycznych
Review of Time-Frequency Distributions in Applications to Otoacoustic Emissions
Slavros Hatzopoulos, Antoni Grzanka
Protokół badań przesiewowych oparty na procedurze liniowego uśredniania trzasku - kryteria oceny sygnału
Screening Protocol Based on Linear Click Stimuli: Performance and Scoring Criteria
Katarzyna Pierchala, Grzegorz Janczewski, Antoni Grzanka
Epidemiologia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi - analiza retrospektywna
Epidemiology of Dizziness - Retrospective Study
Katarzyna Pierchała, Grzegorz Janczewski, Antoni Grzanka
Ocena czułości i specyficzności ENG
Sensitivity and Specificity af ENG Tests
Henryk Kaźmierczak, Katarzyna Pawlak-Osińska, Paweł Osiński
Znaczenie zniesienia lordozy szyjnej w symptomatologii otoneurologicznej
The Abolishrnent af the Cervical Lordosis and Its Value in Otoneurological Symptomatology
Marta Held-Ziółkowska, John H. J. Allum, Katarzyna Pierchała. Mark Carpenter
Nowe możliwości posturografii dynamicznej w diagnostyce zaburzeń równowagi
New Inlight into the Use af Dynamie Posturography for the Diagnosis af Balance Disorders
Lucyna Pośpiech, Krystyna Orendorz-Frączkowska, Kazimierz Frączkowski
Elektronystagmografia komputerowa - korzyści i ogranicz enia
Computerized Electronystagmography - Advantages and Limits
Katarzyna Pawlak-Osińska, Henryk Każmierczak, Andrzej Michorzewski, Paweł Osiński
Badania przedsionkowe w abstynencyjnym zespole alkoholowym
The Vestibular Findings in Alcoholic Abstinence Syndrome
Antoni Prnszewicz, Piotr Świdziński, Michał Karlik
Mianownictwo polskie stosowane w dziedzinie słuchowych potencjałów wywołanych
Polish Terminology in ERA
Krzysztof Kochanek
Zasady stosowane w progowych badaniach ASR
Principles of Auditory Threshold Evaluations Using Auditory Brainstem Responses
Krzysztof Kochanek
Przyczyny błędów w progowych badaniach ASR
Errors in Thresholds Evaluation of ABR
Antoni Pruszewicz, Piotr ŚWidziński, Bronisław Kulczyński, Izabela Pośpiech, Michał Karlik
Badania ABR, MLR, SP, OAE i ENG w presbyacusis ASR,
MLR, SP, OAE and ENG Examinations in Presbyacusis
Grażyna Tacikowska, Krzysztof Kochanek, Grzegorz Janczewski, Henryk Skarżyński, Adam Piłka, Jan Zając, Mirosław Jaśkiewicz
Zmiany latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu rejestrowanych techniką ciągów maksymalnej długości - MLS w funkcji częstości powtarzania bodźca i jego intensywności
Changes of Wave V Latency of Auditory Brainstem Responses Elicited by Maximum Lenght Sequences - MLS at Different Repetition Rates and Stimulus Levels.
Antoni Pruszewicz, Piotr Świdziński, Danuta Pruchnik- Wolińska, Michał Karlik
Obiektywne badania słuchu w zespołach apalicznych.
Electrophysiological Examinations of Hearing Organ in Appalic Syndroms
Henryk Skarżyński, Lech Śliwa, Wafaa Shehata-Dieler, Artur Lorens, Adam Walkowiak
Śród-operacyjna rejestracja elektrycznie wywołanych potencjałów pnia mózgu wykonana podczas wszczepienia implantu pniowego
Intraoperative Monitoring of Electrically Evoked Auditory Brainstem Responses During Srainstem Implant Surgery
Henryk Skarżyński, Zdzisław M. Kurkowski
Program opieki nad osobami z uszkodzeniami słuchu w Polsce
Program of Care of the Hearing Impaired in Poland
Małgorzata Mueller-Malesińska, Barbara Jabłońska, Barbara Kaczmarska, Anna Lenart
Projekt standardu wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku od 4 tygodnia do 12 miesiąca życia do realizacji w lecznictwie otwartym
Standard Procedure for Early Identyfication of Hearing Impairments in Children from 4 Weeks to 12 Months of Age Implemented in Outpat ient Clinics
Małgorzata Mueller-Malesińska, Joanna Ratyńska, Antoni Grzanka, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński
Zalecenia dotyczące badań przesiewowych słuchu u noworodków - rys historyczny
Recommendations Conceming Neonatal Hearing Screening
Małgorzata Mueller-Malesińska, Joanna Ratyńska, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński
Perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt w Polsce
Perspectives for Development of the Hearing Screening of Newborns and lnfants in Poland

Problemy teorii i praktyki • Problems of Theory and Practice
Kazimierz Niemczyk. Henryk Skarżyński, Antoni Brnzgielewicz
Obserwacja guzów nerwu słuchowego
Observation of Acoustic Neuroma
Kazimierz Niemczyk, Henryk Skarżyński, Tomasz Olesiński
Procesy patologiczne w kącie mostowo-móżdżkowym
Pathology of the Cerebellopontine Angle
Kazimierz Niemczyk, Fram;ois Michel Vaneecloo, Henryk Skarżyński , Paweł Podogrodzki, Antoni Bruzgielewicz
Obraz kliniczny guzów nerwu VIII w erze nowoczesnych badań diagnostycznych
Chnical Presentation of Acoustic Neromas in the Era of Modern Diagnostic Evaluations
Grażyna Bartnik, Anna Fabijańska, Danuta Raj-Koziak, Marek Rogowski, Henryk Skarżyński
Algorytm postępowania z pacjentem z szumami usznymi i / lub nadwrażliwością słuchową w Klinice Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
The Algorithm of Dealing with the Patients with Tinnitus and/or Hyperacusis at The Tinnitus Clinic of the Institute of Physio1ogy and Patology of Hearing in Warsaw
Anna Fabijańska, Grażyna Bartnik, Marek Rogowski, Henryk Skarżyński
Program badań epidemiologicznych nad występowaniem szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej w Polsce
The Program of EpidemiologicaJ Research abaut the Incidence of Tinnitus and Hyperacusis in Poland
Grażyna Bartnik, Anna Fabijańska, Wanda Wojnarowska, Marek Rogowski
Wstępne doświadczenia własne w leczeniu metodą habituacji pacjentów z szumem usznym i/lub nadwrażliwością słuchową
Our Owu Initial Experience in Treatment af Patients with Tinnitus and/or Hyperacusis using Habituation Method
Anna Geremek, Henryk Skarżyński, Joanna Szuchnik
Program implantów ślimakowych u dzieci - stan obecny
Pediatrie Cochlear Implants Program - Current State
Małgorzata Mueller-Malesińska, Henryk Skarżyński, Barbara Jabłońska, Barbara Kaczmarska, Anna Lenart
Wstępne wyniki programu wczesnego wykrywania wad słuchu li niemowląt realizowanego w lecznictwie otwartym
Initial Results of Early Identification of Hearing Impairrnents in Infants lmplemented in nutpatient Clinics
Malgorzat Mueller-Malesińska, Henryk Skarżyński, Joanna Ratyńska, Andrzej Senderski, Krzysztof Kochanek, Robert Zawadzki
Wieloośrodkowe badania przesiewowe słuchu u noworodków przeprowadzone w 1998 roku - wyniki wstępne
Multicentric Hearing Screening of Newboms Perfonned in 1998 - Initial ResuIts
Małgorzata Mueller-Malesińska, Henryk Skarżyński, Piotr Sopliński
Badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w śnie fizjologicznym u dzieci w wieku 0-6 lat - analiza materiału IFPS z 1998 roku
Auditory Brainstem Responses During the Physiological Sleep in Children from 0-6 Years of Age Tested in IPPH in 1998
Tomasz Moczadłowski. Antoni Grzanka. Zygmunt Pawłowski
Przegląd metod wizualizacji drgań fałdów głosowych
The Review of Methods for Visualization of Vocal Folds Vibration
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn